© M. D.
15.3.2010
5:30 budíček
6:00 raňajky
7:00 odchod ku Genezaretskému jazeru
Lk 4 kap.
Zostup z Nazaretskej vrchoviny
MIGDAL (MAGDALA) – odtiaľ pravdepodobne pochádzala
Mária Magdaléna,
Našli sa len pozostatky byz. chrámu,
je to aj KIBUC a vykopávky dediny
- na konci kaňona , kt. vedie od Nazareta ku Genezaretskému
jazeru
- stará rímska cesta za čias Ježiša Krista
8:00 HORA BLAHOSLAVENSTIEV – nemá nejakú hlbokú tradíciu, Ježiš tu ale trávil dosť
         veľa času, tu vyučoval
-150 m nad Gen. jazerom
- 50 m pod morom
- veľmi pekná výhliadka na okolie – dnes je opar
kostol – postavený r. 1937, spravovaný františkánskymi sestrami
 8-uholník – v každom okne jedno blahoslovenstvo
Rôzne pomenovania:
(JAM - more, veľké jazero)
Galilejské jazero     – od oblasti Galilea
Genezaretské more – od roviny
Tiberiatske more    – od mesta Tiberias – nikdy do neho Ježiš nevstúpil, aj keď bolo centrum
- r.18 založil Herodes Antipas – vybudoval a daroval Tiberiovi
Kineretské more     – od tvaru mora (Kinor = harfa)
20 km dlhé
12 km široké
5 km hlboké
TABGHA – príťažlivé na piknik, bohatá flóra a fauna
Hepta pegon - (skomolenina) 7 prameňov
Egeria na tomto mieste našla kamene, na ktorých stál Ježiš
- lúka so 7 prameňmi a skala, na ktorej Ježiš rozmnožil 5 chlebov
- trochu do kopca jaskyňa, kde Ježiš často vystupoval a predniesol blahoslavenstvá –    
  vrch  zodpovedá Lk evanjeliu
Kostol ROZMNOŽENIA CHLEBA + kláštor – spravujú benediktíni
r. 1984 postavili na mieste, kde stála skala a byz. bazilika
mozaika zo 4 st. – najkrajšia v Palestíne z toho obdobia, zrekonštruovaná v 5. storočí
– pod oltárom je kameň, na ktorom boli rozmnožené chleby
Nilometer – meranie záplav Nílu
– v prameňoch sú ryby, ktoré inak žijú len v Níle
– 51 m vľavo zrúcaniny byz. baziliky s mozaikou - miesto, odkiaľ bola reč
blahoslavenstiev
Kostol PRIMÁTU SV. PETRA – r. 1933 – pri vykopávkach sa našiel kostol z 5. a 6. st.
MENSA CHRISTI – skala
Egeria spomínala skalu, na ktorej stál Ježiš z jazera a pripravil rybu na pahrebe
zničený, potom kostol 12 apoštolov – 12 kameňov v tvare srdca, po ktorých kresťania
zostupovali do Gen. jazera
križiaci potom postavili ďalší kostol – tiež bol zničený
Jn 21 kap.
KEFAR NAHUM (dedina Nahumova) – KAFARNAUM – rozprestieral sa od Gen. jazera až
po Tabghu, 3 km okolo jazera až k stromom,
dôležité bolo na začiatku Ježišovej činnosti, stalo sa Ježišovým mestom
Mt
Mk 1 kap. – opis Petrovho domu, kde Ježiš býval a uzdravil jeho svokru
- tu prebiehala 2. cesta – smerom ku Gen. jazeru a na sever
VIA MARIS – morská cesta – sa delila smerom na juh
2. st. – MIŠNA - rabínske výklady Tóry
bola tu silná skupinka MINIM - heretici – kresťania
Kostol nad domom sv. PETRA – kostol postavený rovno nad domom Petra r. 1990
ILDO AVEKTA ?
hneď v 1. st. dom pretvorený na chrám
r. 380 Egeria – hovorí o kostole a múroch domu (neporušené)
5. st. byz. bazilika – dvojitý 8-uholník postavený okolo Petrovho domu
grafiti v dome, podľa toho sa idendifikoval (spomína sa Peter a vyznávanie
Ježiša)
byz. bazilika bola izolovaná od ostatných domov obstavaním
obdĺžnikovej stavby
okolie kostola:
Synagóga zo 4. st. – postavil židom rímsky stotník (Jn 6 kap.)
Škola vpravo – zákonníci učili a prepisovali zákon
Vpravo – čierne skaly – pôvodné z čias Ježiša Krista
Pohorie  KARMIEL – 250 m n. m. – pohorie 25 km dlhé východne medzi Zabulonskou a
Šaronskou nížinou na juhu
MEGIDO – mesto HARMAGEDON – hora Magedon
-týmto cípom sa končil KARMEL sa delila cesta vľavo
- často tu boli bitky Egypt, feničania
koniec pohoria
r. 622 reforma
r. 609 zavraždil ho faraón
HAIFA – 280 tis. obyv. z toho 25 tis. (14 tis.) kresťanov podľa rôznych štatistík
 – veľa univerzít – humanitné
 – bohatý priemysel
 – Bahajské záhrady v nich svätyňa – sinkretické, persky orientované náboženstvo, 
    vzniklo koncom 19. st.
    Záhrada = raj (Paradajka, paradajos, rajčatá – prevzaté z perzčiny)
Kostol STELLA MARIS + kláštor karmelitánov – severný cíp Karmelu, 200 m n.m.
– zviazané s prorokom Eliášom (žil v 9. st. pred Kristom) a Pannou Máriou 
   Karmelskou (Škapuliar)
– severne od Karmelu bol kult Bala – kráľ Achab si zobral Izabel, ktorá ho vyznávala, 
   mala 400 prorokov, na hore Karmel prinášali obetu (dnes sa volá tá časť Al Murra)
– v byzantskej dobe čulý emeritný život židovký aj kresťanský
– po príchode krížiakov sa vyznávači Eliáša zoskupili a uctievali si aj Pannu Máriu
r. 1226 uznaný karmelitánsky rád
? – videnie, ako ich rádu dáva P.M. škapuliar, vrátili sa v 17. st.
r.1832 – postavený a posvätený kláštor
– pod oltárom je jaskyňa, kde bol schovaný Eliáš pri prenasledovaní
15:00 liturgia, (zbor: Jedinorodnyj, Svjatyj Bože, Otčenáš)
CEZAREA PRÍMORSKÁ – sídlili tu rímski prokurátori
Stotník Kornélius – bol k nemu pozvaný Peter s ostatnými veriacimi, po Petrovej reči
začal Kornélius a jeho rodina prorokovať –> Svätý Duch je aj pre
iných ako pre židov (pre všetkých, ktorí sa modlia)
– amfiteáter z rímskej doby, vedľa je aj nápis (tabuľka) s menom Poncia Piláta – jedná 
   zmienka tohto mena mimo biblie
22:15 odlet do Košíc