© M. D.
Miešaný spevácky chrámový zbor STAUROS vznikol vo farnosti
Povýšenia svätého Kríža v Prešove na sídlisku Sekčov v januári roku
2009.
Členmi zboru sú amatérski speváci z farnosti, rôznych vekových a
profesijných skupín. V súčasností má zbor 35 členov. Dirigentkou
zboru je Eva Fuchsová, ktorej pri nácviku jednotlivých skladieb
pomáhaj˙ man×elia Iľkovičovci.
Základný repertoár zboru tvoria cirkevnoslovanské liturgické
piesne, mariánske piesne a koledy od rôznych autorov a vo vlastnej
úprave.
Hlavnou náplňou zboru je spevom doprevádzať slávenie Svätých
liturgií vo farskom a filiálnom chráme. Svojou láskou k hudbe sa zboristi
snažia zachovávať cyrilometodské dedičstvo svojich otcov a zároveň
priblížiť poslucháčom jeho krásu v podobe zborového spevu.
Aktuality:
NezadanÚ