© M. D.
10.3.2010
 
5:45 raňajky
7:00 odchod do Betánie
BETÁNIA (v preklade DOM  ENIÁŠA) aj TEL AZARIA 
(Lazarova Ves) 500 m n.m.
– 2700 m (15 stádií) od Jeruzalema – z druhej strany Olivovej
hory ako Jeruzalem
– v Talmude sa spomína ako súčasť Jeruzalema
Kostol na mieste troch udalostí (architekt António Barluzzi) –
spravujú františkáni
1. dom Šimona Malomocného – žena s alabastrovou nádobou,
pomazala Ježišovi nohy
            2. býva tu Lazár, Mária a Marta
            3. vzkriesenie Lazára
8:00 liturgia (Zbor: Jedinorodnyj, Otčenáš)
                              
10:00 cesta do Jericha - názvy obcí odvodené od slova ADOBE – po arabsky červený – podľa
          kameňov sfarbených do červena od oxidu železitého
– postupne mizne porast smerom k Júdskej púšti
– Beduín od slova BADAU (obyvateľ púšte)
STARÁ RÍMSKA CESTA – ide údolím WADI QELT pozdĺž potoka QUA AMAL, ktorý
vysychá (13. kap. Proroka Jeremiáša - spomína sa Wadi Qelt pod iným názvom)
ANACHORETI (anachore - ústranie) – mnísi v jaskyniach, je tu aj lavra Juraja KOZINU
11:00 QUMRÁN – (SOĽNÉ MESTO) – cesta pre karavány
     – sídlo esenskej komunity, 200 rokov pred Kristom
 
     – 7. storočie pred Kristom – veža na ochranu
     – je domnienka, že aj Ján Krstiteľ žil v mladosti s Esénmi, jeho učenie sa ale  
        potom líši
     – r. 31 zemetrasenie
     – r. 66 vzbura a tu sa utiahli
     – r. 1947 beduín, ktorý hľadá stratenú kozu našiel krčahy so zvitkami,
        v ktorých je takmer celá Biblia (dovtedy bol známy iba Leningradský
        kódex z 8. storočia)
        MANUSCRIPT – všetky nájdené zvitky dešifrované a preložené (zbierka)
– r.2007 sa našiel ešte jeden MANUSCRIPT z Levitika
– prameň AIN FAŠKA (oáza) zabezpečoval život – zachoval sa podrobný 
   popis života a reguly hebrejsky, aramejsky, grécky (AIN – prameň, oko, 
   s iným slovom sa číta EN)
13:00 – 15:00 kúpanie v Mŕtvom mori
MŔTVE MORE : obsahuje Mg, K, Cl  a  až 30% NaCl
 
Jeho iné názvy: Rimania – Asfaltové more
  Arabi      – Lótovo more
 
  v Biblii   – Soľné more, Východné more, more Araba
Slanosť mora je spôsobená vyparovaním vody a slanými prítokmi (aj Jordán má veľa soli)
Hladina: asi 407 m pod hladinou Stredozemného mora
Dĺžka: teraz 76 km, ale skracuje sa (spôsobuje to vyparovanie vody aj tektonické ponory)
Šírka: 16 km v najširšom mieste
Hĺbka: 400 m, ale na juhu len 4 – 6 m (Sodoma – Gomora)
EN GEDI (PRAMEŇ KOZĽAŤA, Kozlí prameň) – oáza na kúpanie (známa s Dávidom)
spomína sa v Pieseň piesní, kniha proroka Jeremiáša, 47. kap. knihy Ezechiela
      4000 r. pred Kristom kultová stavba na obety
      600 – 430 pred Kristom – zavlažovanie
NEGEF - púštna náhorná plošina pri Mŕtvom mori
70 r. po Kristovi prvé továrne na spracovanie produktov z Mŕtveho mora (kozmetika,
K, Mg, ...)
15:30 Ježišova modlitba v autobuse
MASADA – v r. 70 pevnosť, kde mal Herodes kúpele
- obklopili ju Rimania (15 tis. vojakov)
- bola tam bojová sekta ZELÓTOV (asi 800)
- najstaršia synagóga a byzantský chrám
púšť SIN – tu zomrela Mojžišova sestra Miriam, keď išli Izraeliti cez púšť (v Exode)
MOABSKÉ VÝŠINY (PLOŠINA) na Jordánskej strane
17:30 YOTVA – 40 km od EILOTU
  – zastávka 50 km pred cieľom (začína sa stmievať)
          
JOFTAVAL (JETEBOTA) – oáza, kde bol oddelený kmeň Léviho, aby nosil Archu zmluvy
pri putovaní Izraelitov do zasľúbenej zeme
TYMNA (vpravo od cesty) - 1. banské centrum známe vo svete
asi 3000 r. pred Kristom 1. ťaženie medi Cu
4.st. veľký rozvoj baníctva za Ramzesa, potom bane patrili Šalamúnovi a zanikli
r.1950 obnovené
AILAT – 10.-16. storočie (EILOT)
             – Šalamún tu staval lode, Chiran tu dával drevo a inštrukcie
             – spomína sa pri prechode z Egypta
19:00 hranice Egypt
22:20 príjazd do Kláštora sv. Kataríny – pod horou SINAJ (HOREB)
22:30 ubytovanie, večera