© M. D.
14.3.2010
5:00 budíček
5:30 raňajky
6:30 odchod údolím  Jordánu do Nazareta
Ž 87
JÚDSKA PÚŠŤ
V polovici cesty medzi Jeruzalemom a Jerichom je miesto dobrého
samaritána
NABI MUZA – dedinka, pri ktorej na hore NEBO prorok Mojžiš videl
zasľúbenú zem 
   a zomrel, podľa tradície mohamedov je tu pochovaný
JERICHO – najstaršie obývané  miesto na svete pred 7000 – 8000 rokmi
pred Kristom
(z toho obdobia je zachovaná kruhová opevnená veža zo skál)
  – r. 1220 pred Kristom – prechod izraelitov a obsadenie územia
(koniec 5. a 6. kap. proroka Jozue – dobytie)    
  – r. 1275 pred Kristom – miesto opustené ?
       – planý figovník, na ktorom Zachej  čakal Ježiša
Hora Pokušenia – prehliadka z autobusu
Pachomiove pravidlo – ORA ET LABORA – modlil sa pomedzi prácu
9:30 Isusova modlitba v autobuse: Pane Ježišu Kriste synu Boží, zmiluj sa nado mnou
hriešnym (na základe zvolania slepého Bartimeja)
Teodor Studita – opakovať nie viac ako 2000 krát
jeho žiak – opakovať pri nadychovaní a vydychovaní, dosahuje sa tým rovnováha
       medzi telom a duchom (dušou)
Za Jerichom miesto, kde Izraeliti 1x prekročili Jordán do zasľúbenej zeme a jedli plody zeme
Prechod Eliáša je opačným smerom, kde bol vzatý do neba
Tam, kde skončil Eliáš, začal Ján Krstiteľ ohlasovať
Údolie Jordánu – dĺžka 104 km priamo (320 km kvôli kľukateniu Jordána)
Galilejské Jazero: 200 m pod hladinou mora
Jakubov sen – 37. kap.
rieka JABOK  – prítok Jordánu
 – prechod v údolí, kde dostal meno Izrael
od Jericha po ADAMU? stáli vody Jordána, pri prechode izraelitov cez Jordán
vpravo od cesty údolie FARA, oproti údoliu JABOK
vrch GELBOA – víťazstvo filištíncov
Dávid zložil žalospev, zač. kniha Samuelova
SCITOPOLIS – GETŠEAN – pustovník Cyril
Rímsky amfiteáter
rieka HAROT – prítok Jordána,
 – prístup na hory MORE, TÁBOR,
  – ďalej začína Galilejská (Nazaretská vrchovina)
JARDENIT – historicky nevýznamné mesto
– bola tam najznámejšia krížiacka pevnosť kvôli veľmi dobrému výhľadu na  
   obidve strany
– pekne upravený prístup k Jordánu v mieste, kde sa vylieva z Genezaretského 
   jazera
– r. 1909 – KIBUC: združenie (zhromaždenie) spoločníkov poľnohospodárskych 
   aj remeselných
11:00 obnova krstných sľubov
11:30 hora TÁBOR – stojí samostatne od Nazaretskej vrchoviny na Ezdrolovskej (grécky) –
   Jizreelskej rovine
– 20 min. autobusom od Gen. jazera
dedina DUBORIA (DEBORA) – meno prorokyne v 4.kap. knihy Sudcov,
– sídlila v blízkosti Betela zavolal ju Barak
– zhromaždili sa vojská proti Sisarovi,
– zaspievala hymnus (11.st. pred Kristom) – najstaršia zachovaná skladba (pieseň) 
   z písma
11:50 Bazilika PREMENENIA PÁNA 
Ježiš sa premenil pred apoštolmi, zjavil sa Eliáš a Mojžiš
4. st. – stáli tu tri kaplnky, nadväzovali na slová Písma (byzantský štýl)
Origenes Euzebius – oni to tu lokalizovali
 
12. st. – križiaci postavili dnešný kostol, ktorý obopínal 3 zničené kaplnky
(Eliáš, Mojžiš, Ježiš)
Mozaiky premenenia: 1. narodenie
2. eucharistia
3. umučenie
4. vzkriesenie
v areáli je aj benediktínsky kláštor, dnes to spravujú františkáni
12:30 sv. omša (zbor: Otčenáš)
14:30 korunka k Božiemu milosrdenstvu v autobuse
KÁNA GALILEJSKÁ – 7 tis. obyv., gr.-pr., gr.-kat., r.-kat spravujú kostol z r. 1881
–  tu sa Bartolomej stretol s Ježišom
1. zázrak: premenenie vody na víno na svadbe
2. znamenie (zázrak): uzdravenie úradníkovho syna
vykopávky  – kostol (synagóga) zo 4. st., používali na modlitbu
        – zachoval sa nápis na dlážke – zvolávanie požehnania na dobrodincu, 
           ktorý urobil dlažbu
        – našlo sa veľa tanierov, džbánov – miestnosť na slávenie svadobnej 
           hostiny,
        – nad dverami vázy, ktoré sa používali na vodu (niekto si nevšimne)
15:30 obnova manželských sľubov
NAZARET: arabská časť 60 tis.
                     židovská časť ILIT (nový) 40 tis.
– silná kresťanská komunita 20%
– v časoch Ježiša Krista bolo 50 domov na takom zraze, zemetrasením a nánosmi sa   
   zmenil vzhľad, zraz už nie je
1.-3. st. žido-kresťanské obdobie, Július africký zaznamenal
3. st. v Nazarete ostala skupina nazarenov (okolo Júdu Tadeáša) a udržiavali
         rodokmeň Ježiša Krista
kostoly postavené nad grottami (domami) Márie a Jozefa
Kostol SV. JOZEFA alebo KOSTOL SV. RODINY udržiavajú františkáni
kostol NUTRICIONE – byzantský kostol, potom križiacka stavba
r. 1904 – najnovší,  zahrnuté vykopávky Jozefovej dielne.
KRSTITEĽNICA – krstný prameň MIKVE
                              – 7 schodov – 7 darov Svätého Ducha
                              – čierny kameň – uholný kameň (Kristus)
                              – chóry anjelov – čierne štvorčeky v mozaike
       – krstený človek bol deň pred krstom držaný v tmavej komore a z krstného 
          prameňa vychádzal so sviečkou
Kostol ZVESTOVANIA PÁNA – 2 poschodia – horná časť farský kostol
       – r. 1969 António Barluzzi
DOM MÁRIE zmenený na žido- kresťanský kostol, potom byzantský a križiacky
CHAIRE MARIA – Zdravas Mária na tabuliach v rôznych jazykoch
18:00 stmieva sa a nesmie sa spievať
19:15 večera